1. Yêu cầu một cuộc hẹn
2. Hoàn thành các mẫu thông tin bệnh nhân

Cảm ơn bạn đã yêu cầu một cuộc hẹn với chúng tôi!

  • Thời gian hẹn mà bạn yêu cầu sẽ được xác nhận qua email hoặc qua điện thoại trong vòng 2 ngày bởi một trong những Nhà Giáo dục Bệnh nhân của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu tất cả bệnh nhân của chúng tôi hoàn thành các Mẫu Thông tin Bệnh nhân Trực tuyến. Xin vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi để bắt đầu.

Những bệnh nhân hoàn thành biểu mẫu trước thời hạn có thể cung cấp thông tin chính xác hơn và rút ngắn đáng kể thời gian hẹn khám.

 

Nhắc nhở:  Hãng bảo hiểm của bạn Might đài thọ cho dịch vụ phá thai của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình sức khỏe do bao gồm một khoản khấu trừ cao mà nhà cung cấp của bạn có thể yêu cầu bạn thanh toán đầy đủ trước khi họ bắt đầu chi trả cho các dịch vụ phá thai của bạn.  Vui lòng liên hệ với các dịch vụ thành viên của nhà cung cấp để kiểm tra phạm vi bảo hiểm của bạn và xác nhận xem khoản khấu trừ của bạn có được áp dụng hay không.

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi về sức khỏe của bạn và chúng tôi mong muốn được cung cấp cho bạn sự chăm sóc từ bi, chuyên nghiệp,

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church

703-532-2500