Biểu mẫu bệnh nhân để tải xuống

Bạn có thể tải xuống các biểu mẫu sau dưới dạng tệp PDF.

Biểu mẫu đồng ý hành chính:

Thông tin bảo hiểm:

Mẫu đồng ý về dịch vụ y tế:

Mẫu lịch sử y tế:

Thông tin bệnh nhân: