Trung tâm bệnh nhân

Cho dù bạn là bệnh nhân mới hay bệnh nhân cũ, bạn có thể sử dụng trang này để yêu cầu cuộc hẹn, điền vào biểu mẫu thông tin bệnh nhân và hơn thế nữa!

Bạn thích làm gì?

Yêu cầu một cuộc hẹn

Thay đổi / lên lịch lại cuộc hẹn của tôi

Hoàn thành các mẫu bệnh nhân

Theo dõi 2 tuần

Thư viện mẫu bệnh nhân (PDF)

Tìm hiểu về hỗ trợ tài chính

Tìm hiểu về Telehealth

Biểu mẫu phát hành hồ sơ y tế

Máy tính mang thai

thử nghiệm