Trung tâm bệnh nhân

 

Cho dù bạn là bệnh nhân mới hay bệnh nhân cũ, bạn có thể sử dụng trang này để yêu cầu cuộc hẹn, điền vào biểu mẫu thông tin bệnh nhân và hơn thế nữa!

 

Bạn thích làm gì?

 

Yêu cầu một cuộc hẹn

 

Thay đổi / lên lịch lại cuộc hẹn của tôi

 

Hoàn thành các mẫu bệnh nhân

 

Cung cấp trạng thái theo dõi

 

Thư viện mẫu bệnh nhân (PDF)

 

Tìm hiểu về hỗ trợ tài chính

 

Tìm hiểu về Telehealth

 

Máy tính mang thai